Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:

Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Białe Zagłębie 25

26-052 Nowiny

 NIP: 9591310753

REGON: 290416684

 e-mail: gops@nowiny.com.pl

bip gopsnowiny.ssdip.bip.gov.pl

www.gopsnowiny.pl

Kierownik: Marcin Król

KONTAKT:

tel. (41) 347-56-70

fax (41) 347-50-11

Referat Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu E-mail
Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Kierownik Marcin Król

41-347-56-71

Księgowość Kamila Zatorska

41-347-56-72

Pracownik Socjalny

Agata Bojnowska

41-347-56-76

Pracownik Socjalny Iwona Oszust 41-347-56-77
Asystent Rodziny Paulina Kurcz-Hersztek 41 347-56-78
Administracja Małgorzata Zając

41 347-56-73

Pracownik Socjalny Anna Harat-Pypeć

41 347-56-74

Pracownik socjalny Edyta Nowak 41 347-56-75
Świadczenia Rodzinne i wychowawcze Joanna Hałasa

41-347-56-80

Fundusz Alimentacyjny Ewelina Styczeń 41-347-56-79

świadczenia rodzinne i wychowawcze

Katarzyna Kowalska 41-347-56-81

Sekretariat i świadczenie dobry start

Kamila Bryk 41-347-56-70

CZAS PRACY:

Poniedziałek

8.00 – 16.00

Wtorek

7.15 – 15.15

Środa

7.15 – 15.15

Czwartek

7.15 – 15.15

Piątek

7.15 – 15.15

 

Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków, zgłoś się do ośrodka pomocy społecznej, który znajduje się w Twojej gminie. Do ośrodka pomocy społecznej możesz zgłosić się osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenia może również dokonać Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą lub jej przedstawiciel ustawowy.

* Pomoc społeczna może być też udzielana z urzędu.

 PRAWO DO ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa,
 2. sieroctwa,
 3. bezdomności,
 4. potrzeby ochrony macierzyństwa,
 5. bezrobocia,
 6. niepełnosprawności,
 7. długotrwałej choroby,
 8. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowaczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
 9. alkoholizmu lub narkomanii,
 10. trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 11. klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 • Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych wyżej w punktach 2-11 okoliczności.
 • Przyznanie świadczenia pomocy społecznej musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego (środowiskowego) w Twoim miejscu zamieszkania lub w miejscu stałego czy czasowego pobytu. Dlatego też zgłosi się do Ciebie pracownik socjalny, który przeprowadzi z Tobą rozmowę, pozwalającą na dokonanie oceny Twojej sytuacji życiowej, występujących problemów i zakresu potrzeb.
 • Pamiętaj, że wszelkie informacje jakie powierzysz pracownikowi socjalnemu podczas waszych rozmów objęte są tajemnicą służbową i mogą być wykorzystane jedynie do celów przyznania świadczeń pomocy społecznej. W postępowaniu przyznania świadczeń pomocy społecznej pracownik socjalny kieruje się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy i ochroną ich dóbr osobistych.

 O CO BĘDZIE PYTAŁ PRACOWNIK SOCJALNY?

 • W świetle ustawodawstwa dotyczącego pomocy społecznej rodzina – to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Dlatego też pracownik socjalny będzie pytał nie tylko o informacje dotyczące Ciebie, ale też osób wspólnie z Tobą zamieszkujących i gospodarujących. Oprócz danych dotyczących posiadanych źródeł dochodów, sytuacji zawodowej, zdrowotnej, rodzinnej, pracownik socjalny może również domagać się od Ciebie złożenia oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Odmowa złożenia takiego oświadczenia może być podstawą do odmowy przyznania świadczenia pomocy społecznej.
 • Przy ustalaniu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych pomocy społecznej brane są pod uwagę dochody osoby zainteresowanej i jej rodziny:

– z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku do ośrodka pomocy społecznej,

– w przypadku utraty dochodu (np. zasiłku dla bezrobotnych) z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 • Dochody osoby zainteresowanej i jej rodziny – przy ustalaniu uprawnień do świadczeń pieniężnych - pomniejszane są o kwotę, która co miesiąc przekazywana jest w formie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (tzw. dochody "netto" ).

 Do dochodów nie wlicza się:

– alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób,

– jednorazowych świadczeń socjalnych,

– świadczeń w naturze,

– świadczenia pieniężnego w postaci składki na ubezpieczenie społeczne, opłacanej przez ośrodek pomocy społecznej.

W odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą – za dochód przyjmuje się wysokość podaną w oświadczeniu. Przyjmuje się, iż deklarowana w oświadczeniu wysokość dochodu nie może być niższa niż zadeklarowana przez te osoby kwota dochodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli osoby te nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu – nie niższą od kwoty najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone na podstawie odrębnych przepisów.

 • W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu udokumentowaną przez Ciebie i Twoją rodzinę, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

DO CZEGO JESTEŚ ZOBOWIĄZANY

 • Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
 • Brak współdziałania z pracownikiem socjalnym, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawstwo zasobów własnych lub przyznanych świadczeń mogą być podstawą do odmowy przyznania, ograniczenia lub wstrzymania świadczeń pomocy społecznej.

Rejony opiekuńcze

Pracownicy socjalni zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach pracują na przydzielonych Rejonach Opiekuńczych:

mgr Iwona Oszust – starszy specjalista pracy socjalnej
•  Sitkówka
• Trzcianki
• Zgórsko
• Nowiny, ul. Białe Zagłębie – bloki 1, 3, 5, 11,

mgr Agata Bojnowska – Pracownik socjalny
• Kowala
• Kowala Mała
• Bolechowice
• Wola Murowana

mgr Anna Harat-Pypeć – Specjalista pracy socjalnej
• Nowiny, ul. Perłowa – numery mieszkań nieparzyste
• Zagrody
• Szewce
• Zawada

mgr Edyta Nowak – Specjalista pracy socjalnej

• Nowiny, ul. Perłowa – numery mieszkań parzyste,
• Nowiny, ul. Białe Zagłębie – bloki 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
• Nowiny, ul. Parkowa,
• Nowiny, ul. Szkolna,
• Słowik, ul. Markowizna

 

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl